February 5, 3pm, address TBA

Einladung zum Aufbau eines Sozialen Zentrums in Wien // Felhívás egy szociális központ létrehozására Bécsben // Invitación para la creación de un Centro Social en Viena // Zaproszenie na utworzenie centrum społecznego w Wiedniu // Viyana’da bir sosyal merkez kurulması için davet // Позив за оснивње Друштвеног центра у Бечу // Vexwendina avakirina navendeke civakî li Viyanayê //Poziv za osnivanje društvenog centra u Beču // Invitation pour la création d’un centre social à vienne // دعوت به تأسیس مرکز اجتماعی در وین

en // de // hu // es // pl // tr // sr // ku // hr // fr // fa

DE: Übersetzung weiter unten!
HU: fordítás lent!
ES: Traducción más abajo!
PL: Polski jest poniżej !
FR: Traduction en bas!
TR: Çeviri aşağıda!
SR: Превод испод!
KU: Werger li jêr e !
HR: Prijevod u nastavku!
FR: Traduction en bas!
FA: ترجمه زیر!

English

Dear friends,

with enthusiasm we want to inform you about a new project in Vienna and
invite you to develop the idea further and to participate in its realisation:

As a common framework for current and future projects, we want to build
a Social Center in Vienna that brings together existing structures and groups as well as extends the network of mutual aid and solidarity of our city.
We want to create a space that connects different local social struggles
and transnational solidarity, is free from consumerism, allows us to have social exchange with each other and meets our needs in terms of meeting places, practical support, collective cooking, culture, education, care work, safe spaces, sports, etc.. We want a space where we can organize our movements and strengthen ourselves as political subjects.
We know that such a space is greatly needed in Vienna.

We invite you to work together on the realization of this idea and to contribute with your experience and perspective. Because our goal is to connect different movements and struggles from the very start. And the process has just begun: Recently, some people came together to discuss the vision of a Social Center, different needs, possible projects and how to proceed. Working groups were formed, among other things to start looking for spaces, and a first common practice was organized: a KüFA (Kitchen for All) - that is, to cook together and distribute food in public spaces.

As further steps we want to discuss common basics for the Social Center,
get to know each other and plan the next steps. For this we invite s and
all interested people to the next meeting:

February 5, 3pm, address TBA

The meetings are self-organized and open, and the group preparing the next meeting is available for questions, suggestions, and participation.
Come by! For any questions, criticism and suggestions contact
socialcenterwien-intro@riseup.net.

Deutsch

Liebe Freund:innen,

mit Begeisterung wollen wir euch über ein neues Projekt in Wien informieren und euch dazu einladen, die Idee weiterzuentwickeln und an der Umsetzung mitzuwirken:
Als gemeinsamen Rahmen für aktuelle und zukünftige Projekte wollen wir ein Soziales Zentrum in Wien aufbauen, dass sowohl bestehende Strukturen und Gruppen zusammenbringt als auch das autonom-solidarische Netzwerk unserer Stadt wachsen lässt.

Wir wollen einen Raum schaffen, der unterschiedliche lokale soziale Kämpfe und transnationale Solidarität verbindet, frei von Konsumzwang ist, uns sozialen Austausch untereinander ermöglicht und unsere Bedürfnisse was Treffpunkte, praktische Solidarität, kollektives Kochen, Kultur, Bildung, Pflege- &/Care-arbeit, safe spaces, Sport usw.. angeht, erfüllt. Wir wollen einen Raum, in dem wir unsere Bewegungen organisieren und uns als politische Subjekte stärken können. Wir wissen, dass ein solcher Ort in Wien stark gebraucht wird.

Wir laden euch ein, an der Verwirklichung dieser Idee zusammen zu arbeiten und eure Erfahrungen und Perspektive einzubringen. Denn unser Ziel ist, von Anfang an unterschiedliche Bewegungen und Kämpfe zu verbinden.

Und der Prozess hat gerade erst begonnen:
Vor kurzem kamen einige Menschen zusammen, um sich über die Vision eines
Sozialen Zentrums auszutauschen, unterschiedliche Bedürfnisse, mögliche
Projekte und das weitere Vorgehen zu diskutieren.
Es wurden Arbeitsgruppen u.a. zur Raumsuche gebildet und eine erste gemeinsame Praxis organisiert: eine KüFA (Küche für Alle) - also gemeinsam zu kochen und das Essen im öffentlichen Raum auszuteilen.

Als weitere Schritte wollen wir gemeinsame Grundlagen für das Soziale Zentrum diskutieren, uns kennen lernen und die nächsten Schritte planen.

Dafür laden wir euch und alle Interessierte zum nächsten Treffen ein:
5. Februar, 15h (Raum wird noch bekannt gegeben!)

Die Treffen sind selbstorganisiert und offen, und die Gruppe, die das nächste Treffen vorbereitet, ist ansprechbar für Fragen, Vorschläge, und zum mitmachen.

Kommt vorbei und wendet euch für Rückfragen, Kritik und Vorschläge and
socialcenterwien-intro@riseup.net

Magyar

Kedves barátaink,

Lelkesedéssel tájékoztatunk egy új projektről Bécsben, és meghívunk az ötlet továbbfejlesztésére és megvalósítására:

A jelenlegi és jövőbeli projektek közös kereteként egy szociális központot szeretnénk létrehozni Bécsben, amely összefogja a meglévő struktúrákat és csoportokat, valamint kiterjeszti városunk kölcsönös segítségnyújtási és szolidaritási hálózatát.

Egy olyan teret szeretnénk termetni, amely összeköti a különböző helyi
társadalmi küzdelmeket és a transznacionális szolidaritást, mentes a fogyasztástól, lehetővé teszi az egymással való társadalmi érintkezést,
és ezzel egyben lehetőséget teremt közösségi főzésre, a kultúra, oktatás, gondozási munka és sport gyakorlására, és a biztonságos terek létrehozására. Az új hellyel a célunk az, hogy lehetőségünk legyen társadalmi mozgalmak szervezésére, és megerősödhessünk politikai alanyként. Tisztában vagyunk azzal, hogy Bécsben feltétlenül szükségünk van egy ilyen közösségi térre.

Szeretnénk meghívni téged, hogy vegyél részt az ötlet megvalósításában,
és járulj hozzá ehhez a folyamathoz a tapasztalataiddal és különböző
álláspontjaiddal. Hiszen a célunk az, hogy már a folyamat elejétől
összekapcsoljuk a különböző politikai mozgalmakat és küzdelmeket.

A szociális centrum létrehozásának folyamata még csak most kezdődött el:

a közelmúltban néhányan összeültünk, hogy megvitassuk a szociális központ jövőképét, a különböző igényeinket, a lehetséges projekteket és hogy hogyan lépjünk tovább. Munkacsoportok alakultak, többek között a jövőbeli szociális központ helyének megtalálására. Emellett megszerveztük az első közös tevékenységet: KüFA-t (Kitchen for All) - azaz közös főzést és ételosztást a közterületeken.

Az következőkben szeretnénk megfogalmazni a szociális központ közös
alapjait, illetve szeretnénk megismerni egymást és megtervezni mi történik a közeljövőben.

Így meghívunk téged és minden érdeklődőt a következő találkozóra:

február 5. 15:00, a címet hamarosan bejelentjük

A találkozók önszerveződök, és mindenki számára nyitottak. Amennyiben
kérdésed, javaslatod van, vagy szeretnél részt venni a találkozón, lépj
kapcsolatba az azt előkészítő csoporttal.

Gyere, várunk! Kérdés, kritika és javaslat esetén a socialcenterwien-intro@riseup.net címen érsz el minket.

Espagnol

Queridxs amigxs y compañerxs,

Con entusiasmo queremos informarles sobre un nuevo proyecto en Viena e
invitarlxs a desarrollar la idea aún más y a participar en su realización:

Como marco común para los proyectos actuales y futuros, queremos construir un Centro Social en Viena que reúna a las estructuras y grupos existentes y amplíe la red de ayuda mutua y solidaridad de nuestra ciudad.
Queremos crear un espacio que conecte diferentes luchas sociales,
locales y de solidaridad transnacional y libre de consumerismo. Que nos permita tener intercambio social entre nosotrxs y que satisfaga nuestras necesidades en términos de lugares de encuentro, apoyo práctico, cocina colectiva, cultura, educación, trabajo de cuidado, espacios seguros,
deportes, etc. Queremos un espacio donde podamos organizarnos como
movimientos y fortalecernos como sujetos políticos. Sabemos que ese
espacio es muy necesario en Viena.

Lxs invitamos a trabajar juntxs en la realización de esta idea y a contribuir con su experiencia y perspectiva. Nuestro objetivo es conectar diferentes movimientos y luchas desde el principio. El proceso acaba de comenzar: recientemente, algunas personas se reunieron para discutir la visión de un Centro Social, diferentes necesidades, posibles proyectos y cómo proceder. Se formaron grupos de trabajo, entre otras cosas para empezar a buscar espacios, y se organizó una primera práctica común: una KüFA (Cocina para Todos), es decir, cocinar juntos y repartir alimentos en espacios públicos.

Como pasos adicionales, queremos discutir los conceptos básicos comunes
para el Centro Social, conocernos y planificar los próximos pasos. Para ello te invitamos a ti y a todas las personas interesadas a la próxima reunión:

5 de febrero, 15:00, dirección por confirmar

Las reuniones son autoorganizadas y abiertas, y el grupo que prepara la
próxima reunión está disponible para preguntas, sugerencias y participación.

¡Acércate! Para cualquier pregunta, crítica y sugerencia, comuníquese
con socialcenterwien-intro@riseup.net.

Polski

Drodzy Przyjaciele!

Z entuzjazmem pragniemy Was poinformować o nowym projekcie w Wiedniu.
Zapraszamy do kontynuacji rozwoju pomysłu i do udziału w jego realizacji!

W ramach aktualnego i przyszłych projektów, pragniemy stworzyć centrum
społeczne w Wiedniu, które połączy istniejące struktury i grupy, a także
przyczyni się do rozwoju autonomicznej sieci solidarnościowej w naszym
mieście.

Pragniemy stworzyć przestrzeń łączącą wszelką lokalną walkę społeczną na
różnych frontach z ponadnarodową solidarnością, wolną od presji konsumpcji, a umożliwiającą kontakty społeczne oraz zaspokajającą nasze potrzeby takie jak: miejsca dla spotkań, solidarność praktyczną, wspólne gotowanie, kulturę, edukację, pracę opiekuńczą, safe spaces, sport itp.
Pragniemy przestrzeni, niezbędnej dla organizowania naszych inicjatyw i
umacniania się jako podmioty polityczne. Wiemy, jak bardzo Wiedeń
potrzebuje właśnie takiego miejsca.

Zapraszamy zatem do wspólnej pracy nad urzeczywistnieniem tej idei oraz
do wniesienia waszych własnych doświadczeń i perspektyw, iż naszym celem
jest łączenie różnych ruchów i inicjatyw już na wstępnym etapie ich rozwoju.

Proces ten dopiero się rozkręca:

Niedawno doszło do spotkania grupy entuzjastów, na którym każdy podzielił się swoją wizją centrum społecznego, omówiono gamę potrzeb, możliwe projekty i sposób ich realizacji. Powstały grupy robocze, m.in. dla doboru stosownej przestrzeni/pomieszczeń oraz zorganizowano pierwsze wspólne zajęcia: "KüFA" (kuchnia dla wszystkich) – wspólne gotowanie i podawanie posiłków w przestrzeni publicznej.

W kolejnym kroku pragniemy wspólnie omówić zasady funkcjonowania centrum
społecznego, poznać bliżej członków grupy oraz zaplanować kolejne kroki.

Zapraszamy Państwa i wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie:

5. Luty, 15:00, sala do ogłoszenia!

Spotkania są samoorganizujące się i otwarte, a grupa przygotowująca się
do następnego spotkania reaguje na pytania, sugestie i uczestnictwo.

Przyjdź i skontaktuj się z socialcenterwien-intro@riseup.net w przypadku
pytań, krytyki i sugestii

Türkce

Sevgili arkadaşlar,

Viyana’daki yeni bir proje hakkında sizlerle heyecanımızı paylaşmak istiyoruz ve fikri daha da geliştirmeye ve gerçekleştirilmesine katılmaya davet etmek istiyoruz:

Mevcut ve gelecekteki projeler için ortak bir çerçeve olarak, Viyana’da mevcut yapıları ve grupları bir araya getiren ve aynı zamanda şehrimizin karşılıklı yardım ve dayanışma ağını genişleten bir Sosyal Merkez inşa etmek istiyoruz.

Farklı, yerel toplumsal mücadeleleri ve ulusötesi dayanışmayı birbirine bağlayan, tüketimden uzak, sosyalleşebileceğimiz bir buluşma yeri, pratik destek sağlayan, toplu yemek pişirebileceğimiz, kültürel ya da eğitim alanında ihtiyaçlarımızı karşılayan bir alan yaratmak istiyoruz.

Hareketlerimizi organize edebileceğimiz ve politik özne olarak kendimizi güçlendirebileceğimiz bir alan istiyoruz.

Viyana’da böyle bir alana çok ihtiyaç olduğunu biliyoruz.

Sizleri bu fikrin gerçekleşmesi için birlikte çalışmaya, deneyim ve bakış açınızla katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Çünkü amacımız en başından itibaren farklı hareketleri ve mücadeleleri birbirine yaklaştırmak.

Ve süreç daha yeni başladı:

İlk toplantıda, bir Sosyal Merkez vizyonunu, farklı ihtiyaçları, olası projeleri ve nasıl ilerleyeceğini tartışmak için bir araya gelindi.
Diğer şeylerin yanı sıra alan aramaya başlamak için çalışma grupları oluşturuldu ve ilk ortak uygulama düzenlendi: KüFA (Herkes için Mutfak) - yani, birlikte yemek pişirmek ve kamusal alanlarda yemek dağıtmak.

Diğer adımlar olarak, Sosyal Merkez için ortak temelleri tartışmak, birbirimizi tanımak ve sonraki adımları planlamak istiyoruz. Bunun için sizi ve tüm ilgilileri bir sonraki toplantıya davet ediyoruz:

5 Şubat, 15.00, adres TBA

Toplantılar kendi kendine organize edilir ve açıktır ve bir sonraki toplantıyı hazırlayan grup soru, öneri ve katılım için hazırdır.

Herhangi bir öneri, eleştiri veya soru için socialcenterwien-intro@riseup.net ile iletişime geçin.

Српски

Драги пријатељи:це,

С’ великим ентузијазмом желимо да вас обавестимо о новом пројекту у Бечу
и поводом ове прилике би вас волели позвати за далје формирање идеје и
учествовање у њеној реализацији.

Као заједнички оквир за досадашње и будуће пројекте желимо установити
друштвени центар у Бечу, који укључује постојеће структуре и групе као и
продужетак ширења мреже међусобне помоћи и солидарности у нашем граду.

Желимо да створимо простор који повезује мођусобом различите
локалнедруштвене борбе и транснационалну солидарност, који је ослобођен
потрошнје, омогућава дружење, нуди практичне подршке, колективна кувања, културе, образовања, негу, безбедна места, спорт и друго. Желимо простор где можемо организовати наш пројекат и ојачати се као политички
субјекат.

Знамо да је простор такве врсте јако потребан Бечу.

Позивамо вас на заједнички рад и реализацију ове идеје, допринесите
своја искуства и перспективе/погледе. Већ од самог почетка је наш циљ
повезати различите покрете и борбе, а овај процес је тек почео: недавно
се је група људи окупилада би дискутовала визију свог социалног центра,
различите потребе и змеђу осталог почела да тражи простор, а
организована је и прва заједничка пракса: КуФА (кухиња за све) – што
значи да се кува заједно и дели храна на јавном простору.

За следећи корак желимо разговарати о заједничким основама за друштвени
центар, да се међусобно упознамо и заједно планирамо следеће кораке.
Зато вас све заинтересоване позивамо на следећи састанак:

5 фебруар, 15 часова, адреса ће бити накнадно јављена – ТБА

Састанци су самоорганизовани и отворени, а група се припрема за следећи
састанак који је отворен за питања, предлоге и учешћа.

Сврати. За билокаква питања, критику, предлог – контактирај
socialcenterwien-intro@riseup.net

Kurmancî

Hevalên hêja,

Bi çoş û kelecan em dixwazin we li ser projeyeke nû ya li Viyanayê agahdar bikin û em we vedixwînin ku hûn vê ramanê bêhtir pêş bixin û beşdarî pêkanîna wê bibin:

Weke çarçoveyeke hevbeş ji bo projeyên niha û yên siberojê, em dixwazin li Viyanayê navendeke civakî ava bikin ku pêkhate û komên heyî bîne ba hev û hem jî tora alikariya hevdu û hevgirtinê ya bajarê me berfirehtir bike.
Em dixwazin cihekî wisa ava bikin ku têkiliyeke di mavbera têkoşînên
cihêreng ên civakî yên herêmî û hevgirtina navneteweyî dayne, ji mezêxeriyê bêpar be, rê bide me ku em bi hev re danûstendina civakî bikin û hewcedariyên me di warê cihên kombûnê de, desteka pratîk, xwarinên kolektîf, çand, perwerdehî, karê xweytiyê, qadên ewle, werzîş û her wekî din pêk bîne... Em qadeke wisa dixwazin ku em lê karibin tevgerên xwe bi rê bixin û xwe wek kirdeyên siyasî bi pêş de bixin.
Em dizanin ku cihekî wisa li Viyanayê gelek pêwîst e.

Em we vedixwînin. Werin em li ser pêkanîna vê fikrê bi hev re bixebitin.
Werin bi tecrûbe û perspektîfa xwe tevkariya me bikin. Armanca me danîna
têkiliyeke di navbera tevger û têkoşînên cuda ye. Vê pêvajoyê nû dest pê kiriye: Di van demên dawî de, hin kes hatin cem hev ji bo nîqaşkirina vîzyona Navendeke Civakî û hewcedariyên cihê, projeyên mumkin û li ser gavên pêş qise kirin. Komên xebatê hatin avakirin, digel tiştên din, ji bo ku li cih û mekanen bigerin û yekem pratîkek hevpar hate organîzekirin: KüFA (Aşxaneyek ji bo herkesî) - armanca wê ev e ku mirov bi hev re xwarinan çêkin û xwarinê ji bo herkesî belav bikin.

Ji bo gavên din em dixwazin li ser bingehên hevpar ên Navenda Civakî
nîqaş bikin û hevdu nas bikin û gavên pêş plan bikin. Ji bo vê em we û
hemû kesên eleqedar vedixwînin civîna pêş:

5ê Sibatê, saet 15:00, navnîşana TBA

Civîn bi xwe organîze û vekirî ne û koma ku civîna siberojê amade dike
ji bo pirs, pêşniyar û beşdariyê amade ye.

Werin! Ji bo her pirs, rexne û pêşniyaran bi
socialcenterwien-intro@riseup.net re têkilî daynin.

HrvatskiI

Dragi prijatelji:ce,

S entuzijazmom Vas želimo obavijestiti o novom projektu u Beču i pozvati
Vas da sa nama razvijate ideju i sudjelujete u njezini realizaciji:

Kao zajednički okvir za dosadašnje i buduće projekte, želimo uspostaviti
društveni centar u Beču koji okuplja postojeće strukture i grupe te
omogućuje rast autonomne mreže solidarnosti našeg grada.

Želimo stvoriti prostor koji povezuje različite lokalne društvene borbe
i transnacionalnu solidarnost, oslobođen pritiska potrošnje, koji omogućuje međusobno druženje i zadovoljava naše potrebe u smislu mjesta susreta, praktične solidarnosti, kolektivnog kuhanja, kulture, obrazovanja, njege, sigurni prostori, sport itd.

Želimo prostor u kojem možemo organizirati naše pokrete i ojačati se kao
politički subjekti.

Znamo da je takvo mjesto u Beču jako potrebno.

Pozivamo Vas da zajedno radimo kako bismo zajedno ustvarili ovu ideju i
da unijete svoja iskustva i gledištima. Jer naš je cilj od samog početka
povezati različite pokrete i borbe.

A proces je tek počeo:

Nedavno se okupilo nekoliko ljudi kako bi podijelili viziju društvenog
centra, međusobno razgovarali o različitim potrebama, mogućim projektima
i kako dalje.

Između ostalog, formirane su radne skupine za traženje prostora, a
organizirana je i prva zajednička praksa: KüFA (kuhinja za sve) -
odnosno zajedničko kuhanje i dijeljenje hrane na javnim mjestima.

Nadalje, želimo razgovarati o zajedničkim načelima za društveni centar,
upoznati se i zajedno planirati sljedeće korake.

Pozivamo sve zainteresirane na sljedeći sastanak:

5. veljače, 15 sati, lokacija bude kasije javljena - TBA!

Sastanci su samoorganizirani i otvoreni, a skupina koja se priprema za
sljedeći sastanak je na razpolaganju za pitanja, sugestije i
sudjelovanje.

Dođite i kontaktirajte socialcenterwien-intro@riseup.net za pitanja,
kritike i prijedloge.

Francais

Chers:chères ami:es,

C’est avec enthousiasme que nous voulons vous informer d’un nouveau
projet à Vienne et vous inviter à développer l’idée et à participer à sa
mise en œuvre:

Comme cadre commun pour les projets actuels et futurs, nous voulons construire un centre social à Vienne qui rassemble les structures et les groupes existants et qui permette au réseau autonome et solidaire de notre ville de se développer.

Nous voulons créer un espace qui relie les différentes luttes sociales locales et la solidarité transnationale, qui soit libre de toute contrainte de consommation, qui nous permette d’échanger socialement entre nous et qui réponde à nos besoins en termes de lieux de rencontre, de solidarité pratique, de cuisine collective, de culture, d’éducation, de travail dans le domaine des soins & de l’aide, de safe spaces, de sport, etc.
Nous voulons un espace dans lequel nous pouvons organiser nos mouvements
et nous renforcer en tant que sujets politiques.
Nous savons qu’un tel lieu est fortement nécessaire à Vienne.

Nous vous invitons à travailler ensemble à la réalisation de cette idée et à apporter votre expérience et votre perspective. Car notre objectif est de relier dès le départ différents mouvements et luttes.

Et le processus as commencer:

Récemment, quelques personnes se sont réunies pour échanger sur la vision d’un centre social, discuter des différents besoins, des projets possibles et de la marche à suivre.
Des groupes de travail ont été formés, notamment pour la recherche de locaux, et une première pratique commune a été organisée : une cuisine collectiv (KüfA - cuisine pour tous) - c’est-à-dire cuisiner ensemble et distribuer les repas dans l’espace public.

Pour la suite, nous voulons discuter de bases communes pour le centre social, apprendre à nous connaître et planifier les prochaines étapes.

Pour cela, nous vous invitons, vous et toutes les personnes intéressées,
à la prochaine réunion :
5 février, 15h, la salle sera communiquée ultérieurement!

Les réunions sont auto-organisées et ouvertes, et le groupe qui prépare la prochaine réunion est disponible pour répondre aux questions, faire des propositions et participer.

Venez nous voir et adressez-vous à socialcenterwien-intro@riseup.net
pour toute question, critique ou suggestion.

Farsi

دوستان عزیز

ما با اشتیاق می خواهیم شما را در مورد یک پروژه جدید در وین مطلع کنیم و از شما دعوت کنیم که این ایده را بیشتر توسعه دهید و در آن شرکت کنید.
تحقق:

به عنوان یک چارچوب مشترک برای پروژه‌های فعلی و آینده، ما می‌خواهیم یک مرکز اجتماعی در وین بسازیم که ساختارها و گروه‌های موجود را گرد هم
می‌آورد و همچنین شبکه کمک‌های متقابل و همبستگی شهرمان را گسترش می‌دهد.
ما می خواهیم فضایی ایجاد کنیم که مبارزات اجتماعی مختلف محلی و همبستگی
فراملی را به هم پیوند دهد، عاری از مصرف گرایی باشد، به ما امکان تبادل اجتماعی با یکدیگر را بدهد و نیازهای ما را از نظر مکان های ملاقات، حمایت
عملی، آشپزی جمعی، فرهنگ، آموزش، برآورده کند. کارهای مراقبتی، فضاهای امن، ورزش و غیره.
ما فضایی می خواهیم که بتوانیم جنبش های خود را سازماندهی کنیم و خود را به
عنوان سوژه های سیاسی تقویت کنیم.
می دانیم که چنین فضایی در وین بسیار مورد نیاز است.
ما از شما دعوت می کنیم تا با هم در تحقق این ایده همکاری کنید و با تجربه
و دیدگاه خود در این امر سهیم باشید.زیرا هدف ما این است که از همان ابتدا
حرکت ها و مبارزات مختلف را به هم وصل کنیم.و این روند به تازگی آغاز شده
است: اخیراً برخی افراد گرد هم آمدند تا در مورد چشم انداز یک مرکز
اجتماعی، نیازهای مختلف، پروژه های ممکن و چگونگی ادامه صحبت کنند.

گروه های کاری تشکیل شد، از جمله برای شروع به جستجوی فضاها، و اولین تمرین
رایج سازماندهی شد: KüFA (آشپزخانه برای همه) - یعنی پخت و پز با هم و
توزیع غذا در فضاهای عمومی.

به عنوان گام های بعدی می خواهیم در مورد اصول مشترک مرکز اجتماعی بحث
کنیم، با یکدیگر آشنا شویم و مراحل بعدی را برنامه ریزی کنیم. بدین منظور
از همه علاقمندان به جلسه بعدی دعوت می کنیم:
۵ فوریه، ساعت ۱۵، آدرس TBA

جلسات به صورت خودسازماندهی و آزاد برگزار می شود و گروهی که جلسه بعدی را
آماده می کنند برای سؤالات، پیشنهادات و مشارکت در دسترس هستند.

برای هر گونه سوال، انتقاد و پیشنهاد تماس بگیرید
socialcenterwien-intro@riseup.net

Weiterlesen

zum Thema Anti-Kapitalismus:

zum Thema Häuserkampf, Wohnungsnot & Recht auf Stadt:

zum Thema Soziale Kämpfe:

zum Thema Freiräume: